Gönderiler

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
  • Gönderim dosyası OpenOffice, Microsoft Word veya RTF belge dosyası biçimindedir.
  • Gönderi daha önce yayınlanmamış veya değerlendirilmek üzere başka bir dergide sunulmamıştır.
  • Varsa, referanslar için URL'ler sağlanmıştır.
  • Metin tek aralıklıdır; 12 punto yazı tipi kullanılmıştır; altını çizmek yerine italik kullanılmıştır (URL adresleri hariç); ve tüm çizimler, şekiller ve tablolar metnin sonunda değil, uygun noktalara yerleştirilmiştir.
  • Metin, Yazar Yönergelerinde belirtilen üslup ve bibliyografik gerekliliklere uygundur.
  • Makalede yazar bilgileri yer almamalıdır.

Yazar Rehberi

Makaleler yalnızca açık dergi sistemi üzerinden gönderilip isimsiz ve hakem görünürlüğü olarak sisteme yüklenecektir.

Etik kurul onayı ile ilgili bir paragraf (kimden alındığı, tarih, sayı vb.) makalede veri toplama araçlarından sonra eklenmelidir.

Bu şekilde yüklenmeyen makaleler yazara iade edilecektir.
Yazarların, makalelerini dergi makale şablonuna bağlı kalarak yazdıktan ya da düzenledikten sonra sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Dergi şablonuna uygun olmayan makaleler ile telif formu, etik kurul onayı ve benzerlik raporu olmayan makaleler yazarlarına iade edilecektir.


Makale şablonunu edinmek için lütfen buraya tıklayınız.  

Kitap incelemesi dergi şablonunu edinmek için burayı tıklayınız.   

Telif Hakkı Formu için burayı tıklayınız.

Metin içi referanslarda ve kaynakçanın yazımında APA 7 stili kullanılmalıdır. APA 7 stili hakkında bilgi edinmek için lütfen şu bağlantıyı kullanınız. http://apastyle.apa.org
Dergiye yollanan çalışmaların 15-20 sayfa (veya 7500-10000 sözcük) aralığında olması beklenir.
Yazarlar tarafından sisteme yüklenen makaleler editörler kurulu tarafından incelenerek makalenin değerlendirilmeye alınıp alınmamasına karar verilir.


TED'e gönderilen makalelerin benzerlik (intihal) oranının % 20'nin altında olması gerekmektedir.
Benzerlik oranı % 20'nin üzerinde olan yazılar (Benzerlik raporları turnitin.com, intihal.net, ithenticate.com vb. sayfalardan alınabilir.) ile ORCID bilgileri gönderilmeyen yazılar yayımlanmayacaktır.

ETİK KURUL ONAYI

TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN’in ilgili kurullarınca alınan kararlara göre 2020 yılı için TR DİZİN’de dizinlenen ve değerlendirme aşamasında olan tüm dergilerde yayınlanmak üzere başvurusu yapılan derleme türü dışındaki makalelerde;

Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alındığı (etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı) aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmesi ve belgelendirilmesi,
Bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye makalede yer verilmesi, veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterildiğinin kanıtlarının (başkalarının ölçek, anket, belgelerinin kullanılması için izin alınması gibi) makale içinde sunulması, makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Derginin ilgili sayısının yayımlanma tarihinden bir aydan az süre kalması halinde gelen makaleler hakem süreci ve ilgili kontroller dikkate alınarak bir sonraki sayıda değerlendirilebilecektir.


YAZIM KURALLARI


Dergimize gönderilecek çalışmalar aşağıdaki "Makale Şablonları" üzerinde hazırlanmalıdır.

Metin
1. Makale metni Palatino Linotype yazı tipinde, 11 punto büyüklükte, tüm kenarlardan 2,5 cm’lik boşluk bırakılarak, tek sütün olarak, 1 satır aralığında, A4 boyutunda yazılmalıdır.
2. Paragraflar 1 cm’lik girinti ile başlamalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalıdır.
3. Metin içerisinde vurgulama yapılması gerektiğinde koyu vurgulama yapılmalıdır.
4. Paragraflar öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.


Makale Başlığı
1. Makalenin başlığı, araştırmanın konusunu, alanını ve problemin sınırlarını açık olarak belirtmelidir.
2. Başlık koyu, ortalı, bağlaçları dışındaki sözcüklerde sadece ilk harfler büyük ve 14 punto (Palatino Linotype) büyüklüğünde yazılmalıdır.


Özet/Abstract-Anahtar Kelimeler/Keywords
1. Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır.
2. Özet, makalenin amacını, önemli bulgularını ve en önemli sonuçlarını içermelidir.
3. Özet, iki yana yaslı ve 200 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
4. Özet ve anahtar kelimeler, Palatino Linotype yazı karakterinde, 10 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır.
5. Özetin alt kısmında makalenin içeriğini tanımlayacak en az 3, en fazla 5 anahtar kelimeye yer verilmelidir.


Giriş
1. Giriş, makalenin probleminin tanımlandığı ve tartışıldığı kısım olarak düşünülmelidir.
2. Girişte uzun açıklama ve tanımlamalardan kaçınılmalıdır.
3. Daha önce yapılmış araştırmalara vurgu yapılmalıdır.


Yöntem
1. Yöntem kısmında, Araştırma Deseni, Evren-Örneklem, Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi alt başlıkları bulunmalıdır. Bu kısımlarda ayrıntılı bilgi verilmelidir.
2. Makalede kullanılan araştırma desenin ne olduğu ve neden seçildiği kısaca belirtilmelidir.
3. Nicel araştırmalar için “Evren-Örneklem”, nitel araştırmalar için “Katılımcılar veya Çalıma Grubu” alt başlıkları tercih edilebilir.
4. Bu alt başlıkta evren, örneklem alma tekniği ve örneklem hakkında bilgi verilmelidir.
5. Veri Toplama Aracı başlığı altında, kullanılan veri toplama aracı veya araçları belirtilmelidir. Veri toplama aracının, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, istatistiksel özellikleri gibi psikometrik bilgiler mutlaka belirtilmelidir.
6. Verilerin Analizi alt başlığı altında kullanılan veri analizi teknikleri ve bu tekniklerin neden seçildiği belirtilmelidir.


Bulgular
1. Bulgular kısmında araştırmada elde edilen bulgulara yer verilmelidir.
2. Bulgular araştırma sorularının izlediği sıraya paralel olarak sunulmalıdır.
3. Yalnızca araştırma soruları ile ilgili olan bulgulara yer verilmelidir.
4. Sonuçları destekleyen kanıtlara ilişkin tablo veya grafiklere yer verilebilir.
5. Tablolar açık ve anlaşılır olmalıdır.
6. Tablo veya grafikte sunulan veriler metin içinde tekrarlanmamalıdır.
7. Tablo veya grafikler metin içinde belirtilmeli ve ilgili metinden hemen sonra sunulmalıdır
8. Tartışmaya “Sonuç, Tartışma ve Öneriler” başlığı altında yer verilmelidir.


Sonuç, Tartışma ve Öneriler
1. Giriş kısmında sorulan soruların cevapları ile birlikte ilgili alanyazında bu cevapları destekleyen/desteklemeyen bulgulara atıf yapılmalıdır.
2. Araştırma sorusuna verilen cevabı desteklemeyen bulgular açıklanmalıdır.
3. Araştırmanın özgünlüğünü gösteren kanıtlara yer verilmelidir.
4. Bulguların diğer araştırmaların bulguları ile uyumu veya farklılığı açıklanmalıdır.
5. Beklenmedik bulgu ve sonuçlar açıklanmalıdır.
6. Bulguların geçerliğini ve genellenmesini etkileyecek sınırlılıklara yer verilmelidir.
7. Araştırmanın önemini gösteren çıkarımlar yapılmalıdır.
7. Öneriler, bulgulara göre yazılmalıdır. Bulguya dayanmayan önerilere yer verilmemelidir.
9. Mümkün olduğu kadar kuram ve uygulamaya dönük önerilere yer verilmelidir.


Başlık ve Alt Başlıklar
1.Bütün başlıklar Palatino Linotype yazı karakterinde, 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
2.Bölüm başlıklarında sözcüklerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle, ortalı ve koyu yazılmalıdır.
3.Bölüm alt başlıklarında sözcüklerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle, sola dayalı ve koyu yazılmalıdır.
4.Üçüncü ve dördüncü düzey başlıklarda başlığın ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle paragraf başlığı kullanılarak yazılmalıdır.
5.Paragraf biçimlendirmeleri şu şekildedir;
ORTA BAŞLIK
Alt Başlık
İkinci düzey alt başlık
Üçüncü düzey alt başlık (1 cm girintili)
Dördüncü düzey alt başlık (1 cm girintili)
Beşinci düzey alt başlık (1 cm girintili)


Tablo ve Şekil/Görsel Gösterimi
1.Tablolar ve şekiller, yayımlanmaya hazır biçimde hazırlanmalı, metin içerisinde geçtiği yerde verilmelidir.
2.Tablolar ve tablo başlıklarında kullanılan yazılarda Palatino Linotype, 10 punto, tek satır aralığı kullanılmalıdır.
3.Tablo başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır.
4.Tablo içerisindeki metinler tek satır aralığında öncesinde ve sonrasında 0 nk boşluk bırakılarak, aynı stildeki paragrafların arasına boşluk eklemeyerek yazılmalıdır.
5.Tablolarda dikey çizgiler kullanılmamalıdır.
6.Tablo çizgilerinin genişliği !/2 nk genişliğinde ayarlanmalıdır.
7.Tablo öncesinde ve sonrasında 12 nk boşluk bırakılmalıdır.
8.Tablo başlıkları ve tablo numarasının gösteriminde Tablo numarası kalın ve sola dayalı, tablo başlığı normal ve sola dayalı şekilde yazılmalıdır. Örnek; Tablo 1.Katılımcıların Cinsiyetine İlişkin Bilgiler
9.Şekil ve görsel başlıklarının gösteriminde şekil/görsel numarası kalın ve ortalı, şekil/görsel başlığı normal ve ortalı şekilde yazılmalıdır. Örnek;
Şekil 1. Türkiye İller Haritası

 

Kaynakça yazımında APA 7'yi kullanmaktadır.

APA 7 ile APA 6 kaynakça yazımında birtakım değişikliklere gidilmiştir. APA 7 ile gelen değişiklikleri aşağıda görebilirsiniz.


Metin içi ve metin sonu kaynakça örnekleri aşağıda yer almaktadır.

Kitap


Kitap ismi italik ve küçük harflerle verilmelidir. Kitap isminin başında ve sonunda nokta olmalı ardından yayınevi düz ve büyük harfle başlayacak şekilde verilmelidir.
Potter, J., & Wetherell, M. (1987). Discourse and social psychology: beyond attitudes and behaviour. Sage. (Sadece yayınevi verilmeli ancak yayın yeri verilmemelidir.)
Metin içinde kitaplar (Potter & Wetherell, 1987) şeklinde verilmelidir. & işareti and veya ve kelimeleri yerine kullanılmalıdır.


Makale
Makalelerde makale ismi küçük harflerle düz ancak dergi ismi büyük harfle başlayacak ve italik şekilde yazılmalıdır. Dergi cilt sayısı italik ancak sayı no parantez içinde düz olmalıdır.
Guadalupe, M., Li, H., & Wulf, J. (2014). Who lives in the C-suite? Organizational structure and the division of labor in top management. Management Science, 60(4), 824-844.
Metin içinde ise (Guadalupe, Li & Wulf, 2014) olarak verilmelidir.
Diğer kaynak türleri ile ayrıntılı bilgiye APA 7 resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.


Temel kaynakların belirtilmesi
Makalenin kaynakçada gösterilmesi
Aktay, S. (2017). How To Organize A Symposium: Tracking Digital Footprints. Turkish Studies, 12(21), 1-14. http://Dx.Doi.Org/10.7827/Turkishstudies.12301
Kitabın kaynakçada gösterilmesi
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Kitap bölümünün kaynakçada gösterilmesi
Aktay, S. (2015). Teknoloji destekli fen bilimleri öğretimi. Ş. S. Anagün & N. Duban (Eds.), Fen Bilimleri Öğretimi (2. basım, ss. 425-454). Anı Yayıncılık.

APA7- Başlıca önemli değişiklikler

1. Yayım yeri kaldırılmıştır.
Aktay, S. (2017). Öğrenciler ve aileler için internet el kitabı. Eğiten Kitap.

2. Metin içinde 3 ve daha fazla kişi için kaynakça gösterirken birinci isim ve diğerleri biçiminde yazılmaktadır.
(Aktay ve diğerleri, 2017)

3. DOI yazımında doi: yazımı kaldırılarak tüm adres yazılmaktadır.
https://Doi.Org/10.11114/Jets.V4i12.1869

4. İnternet sitesi alıntılarında "adresinden alınmıştır" yazısına gerek yoktur. Ayrıca yayın başlığı italik yazılır.
Aktay, S. (2010, Temmuz 10). İnternet nasıl çalışır? Internet Nedir. http://www.internetnedir.net/internet-nasil-calisir.html

5. Kaynakçada eskiden 7 olan yazar soy isim ve ismin baş harfinin belirtilmesi sayısı 20'ye çıkmıştır.

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.